Polityka Prywatności

Polityka prywatności stosowana

w Ośrodku Profilaktyczno-Szkoleniowym im. Ks. Franciszka Blachnickiego w Katowicach

Dokument Polityka Prywatności jest wyrazem dbałości o prawa osób, których dane osobowe posiada Ośrodek Profilaktyczno-Szkoleniowy im. Ks. Franciszka Blachnickiego
w Katowicach (40-527)
ul. Gawronów 20.

Jest on również spełnieniem obowiązku informacyjnego wynikającego z: art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016) dalej RODO.

Opisane poniżej zasady obowiązują od dnia 25 maja 2018 roku.

 1. Administrator danych

Administratorem Pana/ Pani danych osobowych jest:

Ośrodek Profilaktyczno-Szkoleniowy im. Ks. Franciszka Blachnickiego w Katowicach (40-527)
ul. Gawronów 20. Działający w ramach Fundacja „Światło-Życie” ul. Różyckiego 8, 40-589 Katowice zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego; KRS: 0000071891,

 

 1. Dane osobowe

Definicja zgodnie z art. 4 RODO:

”dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej i możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba,
która można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

W szczególności przetwarzamy następujące dane:

imię (imiona), nazwisko, adres email, adres do kontaktu, numer telefonu, data urodzenia,

w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego,

 

 1. Podstawa i cel przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. RODO przewiduje kilka rodzajów takich podstaw prawnych dla przetwarzania danych,

 1. Niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy, której stroną jest osoba,
  której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą,
  przed zawarciem umowy;

Brak woli podania danych osobowych skutkuje brakiem możliwości zawarcia i wykonania umowy
oraz prowadzenia czynności zmierzających do zawarcia umowy.

 1. Niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią;
 2. Dobrowolna zgoda

Może Pan/ Pani jej udzielić na kilka sposobów lub w każdy sposób zaproponowany przez Ośrodek Profilaktyczno-Szkoleniowy im. Ks. Franciszka Blachnickiego w Katowicach (40-527) , ul. Gawronów 20. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne, jednak jej brak może uniemożliwić wykonanie pewnych czynności tj. wysyłanie korespondencji, informowanie o działalności Fundacji lub udział w wydarzeniach organizowanych przez Fundację.

 

 1. Okres przetwarzania danych

4.1 Dla danych przetwarzanych na podstawie:

Niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy oraz

Niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią

Przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecia, dodatkowo z zachowaniem okresów wynikających z przepisów prawa.

 

4.2 Dla danych przetwarzanych na podstawie:

Dobrowolnej zgody

Przez okres od udzielenia zgody do czasu jej wycofania.

 

 1. Przekazywanie danych

Ośrodek Profilaktyczno-Szkoleniowy im. Ks. Franciszka Blachnickiego w Katowicach nie przekazuje danych osobowych.

 

 1. Uprawnienia związane z faktem przetwarzania danych

 

6.1 Dla danych przetwarzanych na podstawie:

Niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy oraz

Niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią

Użytkownikowi, którego dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:

Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO)

Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)

Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO)

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)

Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)

Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO)

Użytkownik może zrealizować swoje prawa poprzez wysłanie stosownego żądania na adres kontakt@www.osrodek-brynow.pl  Żądanie można złożyć również drogą listowną – wysyłając na adres korespondencyjny administratora danych (Ośrodek Profilaktyczno-Szkoleniowy im. Ks. Franciszka Blachnickiego w Katowicach (40-527) ul. Gawronów 20.) list polecony zawierający takie żądanie.

 

6.2 Dla danych przetwarzanych na podstawie:

Dobrowolnej zgody

Użytkownikowi, którego dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:

Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO)

Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)

Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO)

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)

Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)

Prawo do wycofania zgody (art. 7 RODO)

Użytkownik może zrealizować swoje prawa poprzez wysłanie stosownego żądania na adres kontakt@www.osrodek-brynow.pl. Żądanie można złożyć również drogą listowną – wysyłając na adres korespondencyjny administratora danych (Ośrodek Profilaktyczno-Szkoleniowy im. Ks. Franciszka Blachnickiego w Katowicach (40-527) ul. Gawronów 20.) list polecony zawierający takie żądanie.

 

6.3 Odpowiedź Administratora

Administrator ma miesiąc czasu na udzielenie odpowiedzi osobie, która zgłosiła żądanie,  w zakresie podjętych działań. (art. 12 RODO)

 

6.4 Skarga

Na działania Administratora przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Zmiany w polityce prywatności

„Administrator danych osobowych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i korekt

w niniejszej polityce prywatności. Aktualne brzmienie polityki prywatności, wraz z informacja o dacie rozpoczęcia jej obowiązywania jest dostępne w siedzibie Ośrodek Profilaktyczno-Szkoleniowy
im. Ks. Franciszka Blachnickiego w Katowicach (40-527) ul. Gawronów 20 i będzie zamieszczona

na stronie https://www.osrodek-brynow.pl”

 

Data zatwierdzenia dokumentu: 25.05.2018r.

Data rozpoczęcia obowiązywania dokumentu: 25.05.2018r.