Regulamin

kursów/warsztatów i rekolekcji organizowanych przez nasz ośrodek

 1. Kurs/warsztaty i rekolekcje organizowane przez Ośrodek Profilaktyczno- Szkoleniowy promują  styl życia wolny od używek, dlatego w czasie trwania zajęć obowiązuje całkowity  zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz innych substancji zmieniających nastrój także substancji zakazanych prawem . Złamanie tego punktu regulaminu wiąże się z natychmiastowym opuszczeniem zajęć przez uczestnika bez zwrotu kosztów wszelkich kosztów.
 2. Na terenie Ośrodka obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i e-papierosów.
 3. Wpłata zadatku  jest ostatecznym potwierdzeniem udziału w warsztatach. Brak wpłaty w określonym terminie spowoduje usunięcie z listy uczestników.
 4. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w kursie/warsztatach/rekolekcjach w czasie jego trwania zadatek/koszty uczestnictwa nie podlegają zwrotowi.
 5. Osoby niepełnoletnie uczestniczą w zajęciach za zgodą rodzica/opiekuna prawnego.
 6. Do otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu uprawnia obecność na wszystkich zajęciach.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy z przyczyn niezależnych takich jak np. zbyt mała ilość uczestników. Wpłacona zaliczka podlegać będzie wtedy zwrotowi.
 8. Odpowiedzialność za wyrządzone szkody odpowiada i pokrywa  uczestnik, w przypadku osób niepełnoletnich – rodzice/opiekuni prawni.
 9. Za rzeczy pozostawione w trakcie zajęć ośrodek nie odpowiada.
 10. Podczas wybranych zajęć ich przebieg będzie nagrywany/fotografowany w celach promocyjnych, uczestnik wyraża zgodę na publikacje swojego wizerunku na stronie internetowej ośrodka i portalach społecznościowych.
 11. Uczestnik zajęć wyraża zgodę na przetwarzanie danych przez Fundację „Światło-Życie” Ośrodek Profilaktyczno-Szkoleniowy im. ks.F.  Blachnickiego  ul. Gawronów 20, 40-527 Katowice w celach rekrutacji i prawidłowego zorganizowania zajęć.